Konstruktioun vun engem Reverse Flow Smoker komplett am Edelstohl (V2A)


Material: 6, 8 & 10 mm
Firebox: 650 x 320 mm

Grillraum: 950 x 500 mm

Gewicht: 275 Kg

 
Bauzeit: 2-3 St/Daag während 6 Meint